Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen aangenomen

Eindelijk: De Tweede Kamer heeft vandaag na een lange periode van parlementaire behandelingen het wetsvoorstel over de Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen aangenomen. De uiteindelijke tekst zullen wij uiteraard aandachtig bestuderen.

De gevolgen voor de vereniging en stichting (naast de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij) zijn aanzienlijk.

Zo wordt het mogelijk om bij verenigingen en stichtingen een raad van commissarissen in te stellen. Ook kan bij alle rechtspersonen voor een monistisch bestuurssysteem gekozen worden. Voor de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting komt meer duidelijkheid over

– de uitgangspunten die bestuurders en commissarissen bij de vervulling van hun taak in acht moeten nemen,

– de positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang en,

– de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen. Ook wordt de regeling voor ontslag van een stichtingsbestuurder door de rechter verduidelijkt.

Te denken valt dus onder meer aan de aansprakelijkheid van (ook: mede) bestuurders èn toezichthouders, niet alleen, maar zeker ook en specifiek bij faillissement (en daarin gelden voor de bestuurders van sommige (grotere) verenigingen en stichtingen extra bewijsplichten), het ontslag van bestuurders en toezichthouders en het monistische One Tier Board (“OTB”)-model, waarin toezicht en uitvoerend bestuur in één orgaan zitten.

De wet biedt kader aan de verschillende governance-modellen die nu (nog) gangbaar zijn en die nu nieuw geïntroduceerd kunnen worden (zoals de OTB). Indien nu bij een vereniging of stichting een zgn DB/AB-model geldt, moet per geval bezien worden of dit binnen deze wet geldt als een Bestuur vs Directie-model, als Raad van Toezicht-model of als OTB-model. Dit heeft immers verschillende consequenties!

De invoering van deze wet –die nu eerst naar de Eerste kamer gaat -geschiedt hoogstwaarschijnlijk al per 1 juli a.s.

Ik verwijs naar mijn eerdere twee blogs over dit (geamendeerde) wetsvoorstel en ben bereikbaar voor advies.