Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN, geldend voor de diensten van Jeroen van Wassenaer

§1. Partijen en overeenkomst

1.1 Jeroen van Wassenaer is gebruiker van deze algemene voorwaarden, zoals bedoeld in artikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek.

1.2 Alle diensten en overige werkzaamheden die Jeroen van Wassenaer verricht vinden plaats op basis van een overeenkomst van opdracht waarbij Opdrachtnemer (Jeroen van Wassenaer) en Opdrachtgever (cliënt) partij zijn. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Jeroen van Wassenaer aangegane overeenkomsten van opdracht, alsmede op alle al dan niet daarmee samenhangende aanvullende en vervolgopdrachten. Iedere toepasselijkheid van algemene voorwaarden van een Opdrachtgever wordt uitgesloten.

1.3 Opdrachten worden verleend aan Jeroen van Wassenaer.

1.4 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Onder ‘schriftelijk’ wordt hier en elders ook digitale communicatie begrepen.

1.5 Jeroen van Wassenaer is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wordt van deze bevoegdheid gebruik gemaakt, dan zal de cliënt daarvan onverwijld op de hoogte worden gebracht met toezending van de gewijzigde algemene voorwaarden, waarna deze van toepassing zijn.

1.6 Zowel de cliënt als Jeroen van Wassenaer kan de overeenkomst, desgewenst met onmiddellijke ingang, beëindigen door middel van schriftelijke opzegging. De cliënt is bij opzegging gehouden het honorarium te voldoen voor de tot het moment van beëindiging uitgevoerde werkzaamheden.

1.7 Jeroen van Wassenaer staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

§2. Honorarium en facturatie

2.1 De Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht een honorarium verschuldigd, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting. Het honorarium wordt, tenzij anders overeengekomen, berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met een door Opdrachtnemer vast te stellen uurtarief. Tot de gewerkte uren behoort alle tijd die besteed wordt aan het betreffende dossier waaronder een eerste gesprek, telefoongesprekken, dossierstudie, reistijd, alle correspondentie en andere berichten op wat voor manier dan ook verzonden of ontvangen. Schattingen van de te verwachten kosten of het aantal uren zijn slechts indicatief; er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Afwijkende prijsafspraken zoals een vaste prijs of maximale kosten/uren komen louter tot stand door een schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer, nooit mondeling. Jaarlijks, met ingang van 1 januari, wordt het tarief in lopende zaken verhoogd met het CBS-prijsindexcijfer voor de advocatuur, met een minimum van 2%, afgerond op de hele euro. Alle in uitlatingen van Opdrachtnemer genoemde bedragen zijn exclusief btw, behoudens vermelding van het tegendeel. Opdrachtgever geeft toestemming om openstaande facturen te verrekenen met derdengelden, welke toestemming hij op ieder moment kan intrekken. Voorschotdeclaraties worden na afronding van de werkzaamheden verrekend met de laatste factuur.

2.2 Declaraties van Opdrachtnemer dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan, zonder opschorting of verrekening.

2.3 Bij het niet of niet tijdig voldoen van de declaraties is Opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. Dit met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade die daardoor mocht ontstaan. Na het verstrijken van de betaaltermijn zijn incassokosten ad 15% van de hoofdsom met een minimum van € 500,– en de wettelijke handelsrente verschuldigd. Het recht om bezwaar te maken tegen de hoogte van de factuur en/of de op de bijbehorende urenspecificatie voorkomende tijdsbestedingen vervalt 30 dagen na factuurdatum. Nadien worden deze tijdsbestedingen geacht te zijn geaccordeerd door Opdrachtgever welke er jegens Opdrachtgever geen vorderingen of verweren meer aan kan ontlenen.

2.4 Het is aan Opdrachtgever om zich te vergewissen van de mogelijkheden voor het door derden laten betalen van de kosten van de rechtsbijstand. Wie een rechtsbijstandverzekering heeft, loopt de kans dat hij of zij door het zelfstandig inschakelen van Jeroen van Wassenaer aanspraken op grond daarvan verliest. Dat is niet altijd het geval; als sprake is van een gerechtelijke procedure kan het goed zijn dat de verzekeraar gehouden is de advocatenkosten te voldoen. Wel is daarvoor vereist dat aan de overige polisvoorwaarden is voldaan, waaronder veelal het onverwijld melden van het geschil aan de verzekeraar.

3. Derden 

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn, naast ten behoeve van Jeroen van Wassenaer mede gemaakt voor alle andere personen die, op welke wijze dan ook, voor Jeroen van Wassenaer werkzaam zijn of zijn geweest.

3.2 Opdrachtnemer kan bij of in verband met het uitvoeren van de opdracht derden inschakelen of kosten maken. Mits in redelijkheid gemaakt, worden deze doorbelast aan Opdrachtgever. Te denken valt onder meer aan het griffierecht zoals dat door de rechtbank in rekening wordt gebracht om een zaak in behandeling te nemen, deurwaarderskosten, kosten voor deskundigen, vertalingen en uittreksels.

3.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door hem ten bate van een opdracht ingeschakelde derden en is gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hen voor Opdrachtgever te aanvaarden. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden en daarmee verband houdende kosten, welke redelijkerwijze uit de opdracht voortvloeien.

3.4 De toepasselijkheid is uitgesloten van de artikelen 7:404 BW (met een regeling voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407 lid 2 BW (met betrekking tot hoofdelijke aansprakelijkheid voor het geval aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven). De cliënt stemt ermee in dat Jeroen van Wassenaer de opdracht geheel of gedeeltelijk kan laten uitvoeren door een ander dan Jeroen van Wassenaer (met een mogelijk afwijkend uurtarief).

3.5 Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. Anderen dan de cliënt kunnen aan de werkzaamheden van Jeroen van Wassenaer en de resultaten ervan geen rechten ontlenen.

§4. Beperking aansprakelijkheid

4.1 Indien zich bij de uitvoering van een opdracht als gevolg van een doen of nalaten een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Opdrachtnemer leidt, is die aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Opdrachtnemer afgesloten (individuele) beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico.

4.2 Opdrachtnemer is in overeenstemming met de door de Orde van Advocaten opgestelde richtlijnen verzekerd tot een bedrag van € 500.000.

4.3 Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Jeroen van Wassenaer beperkt tot het bedrag aan honorarium dat door Jeroen van Wassenaer met betrekking tot de opdracht in rekening is gebracht. Een eventuele aansprakelijkheid zal evenwel nooit meer bedragen dan € 25.000.

4.4 Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Opdrachtnemer verjaart door verloop van één jaar na de dag waarop de cliënt of de derde met de schade bekend is geworden.

§5. Gedragsregels, privacy en klachten

5.1 Jeroen van Wassenaer is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocatenn Wassenaer, zie www.advocatenorde.nl waarop de voor Jeroen van Wassenaer toepasselijke wet- en regelgeving te vinden is waaronder de Gedragsregels.

5.2 In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming is een Privacy Statement opgesteld. Deze is te raadplegen op de website en/of kan op verzoek worden toegezonden.

5.3 Op de dienstverlening is een Kantoorklachtenregeling van toepassing welke opgevraagd kan worden.

5.4 In geval van (plotselinge) afwezigheid wordt Jeroen van Wassenaer terstond vervangen door Mr Barend Santen van Loyal lawyers in Amsterdam. 

§6. Archivering

6.1 Dossiers worden na het sluiten van het dossier vijf jaar bewaard en daarna vernietigd, behoudens een tijdig gedaan schriftelijk verzoek om daarvan af te wijken.

6.2 In afwijking van artikel 412 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek verjaart een rechtsvordering tegen Jeroen van Wassenaer tot afgifte van stukken die Jeroen van Wassenaer ter zake van de opdracht onder zich heeft gekregen, door verloop van een jaar na aanvang van de dag, volgend op die waarop de in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden zijn geëindigd.

§7. Rechtskeuze en bevoegdheid

7.1 Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter te Amsterdam is exclusief bevoegd.

§8. Overig

8.1 De in dit document gebruikte kopjes staat staan daar uit pragmatische overwegingen; in het kader van de uitleg van deze algemene voorwaarden komt er geen enkele betekenis aan toe.

8.2 Ook indien gebruik wordt gemaakt van een vertaling van deze algemene voorwaarden, blijft de Nederlandstalige versie doorslaggevend.

Kantoorregistratie : Jeroen van Wassenaer heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde Van Advocaten geregistreerd: ondernemingsrecht en op de sub-rechtsgebieden bestuurdersaansprakelijkheid, verenigingen en stichtingen, mediation. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Privacy-statement.

Ik respecteer uw persoonsgegevens en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan mij wordt verstrekt of die ik anderszins verkrijg vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.

Tarieven:
Hoe wordt (financieel) gerekend?
Vanuit mijn advocatenpraktijk hanteer ik, ongeacht het belang van de zaak, een uurtarief. In andere zaken, zoals voor langlopende advies- trajecten, zijn ook andersoortige afspraken mogelijk.