Wat kunt u bereiken met verschillende soorten van aandelen?

Een vorig blog vermeldde al de mogelijkheid om eigendom en zeggenschap in een vennootschap (BV of NV) van elkaar te scheiden met behulp van certificering van aandelen. Dit blog gaat dieper in op de diverse soorten van aandelen die u kunt inzetten wanneer u wilt dat de kinderen wel dividend uitgekeerd krijgen, maar geen zeggenschap in de vennootschap hebben, of omgekeerd. In het bijzonder worden de verschillen tussen certificering van aandelen en stemrechtloze aandelen behandeld. Daarnaast komt de mogelijkheid aan bod om prioriteitsaandelen uit te geven. Bij de keuze tussen deze mogelijkheden staat uiteindelijk de vraag “wat wil ik nou precies bereiken?” centraal.

Certificaten van aandelen

Zoals gezegd is het met behulp van certificering van aandelen mogelijk om eigendom en zeggenschap in een vennootschap van elkaar te scheiden. Bij certificering worden de aandelen overgedragen aan een administratiekantoor dat vervolgens rechthebbende van de aandelen is. Het administratiekantoor is doorgaans een stichting. De stichting administratiekantoor (StAK) geeft vervolgens certificaten van die aandelen uit aan de belanghebbenden. In het geval van een familiebedrijf kunnen dat de kinderen zijn. De houders van die certificaten hebben vervolgens recht op dividend. In de statuten of administratievoorwaarden kan hun het vergaderrecht worden toegekend. Dit houdt in dat zij de AV mogen bijwonen en daar het woord mogen voeren. Het administratiekantoor is echter degene die het aan het aandeel verbonden stemrecht uitoefent. Het zal daarbij de financiële belangen van de certificaathouders moeten behartigen.

Stemrechtloze aandelen

Een soortgelijk resultaat kan behaald worden met stemrechtloze aandelen. Normaliter is aan één aandeel één stem in de AV verbonden. De houders van stemrechtloze aandelen zullen in de AV echter geen stemrecht kunnen uitoefenen, net als de houders van certificaten van aandelen. Wel behouden zij aanspraak op dividenduitkering en komt hun het vergaderrecht toe.

Verschillen tussen certificering en stemrechtloze aandelen

Wat is nou precies het verschil tussen certificering van aandelen en stemrechtloze aandelen? Bij beide opties worden immers eigendom en zeggenschap in een vennootschap van elkaar gescheiden.

Een belangrijk verschil is dat bij stemrechtloze aandelen de aandeelhouders zelf rechthebbende blijven van de aandelen. Deze worden immers niet overgedragen aan een administratiekantoor. Hierbij bestaat het risico dat de aandelen in vreemde handen terechtkomen, al kan dit probleem ondervangen worden met behulp van een blokkeringsregeling.

Daarnaast kunnen de houders van stemrechtloze aandelen, anders dan certificaathouders, niet worden uitgesloten van het vergaderrecht. Verder is voor de uitgifte van stemrechtloze aandelen enkel een statutenwijziging vereist. Daar staat tegenover dat voor de certificering van aandelen een administratiekantoor nodig is, hetgeen kosten en veel rompslomp met zich meebrengt.

Indien u uw kinderen, of andere belanghebbenden, een grotere betrokkenheid bij de onderneming wilt laten hebben, ligt het meer voor de hand om te kiezen voor stemrechtloze aandelen, aangezien hun dan sowieso het vergaderrecht toekomt. Zij mogen dan, zoals gezegd, verschijnen in de AV en daar het woord voeren. Indien u hen meer op afstand wilt houden, kunt u kiezen voor de certificering van aandelen met een StAK, aangezien dan het bestuur van de StAK in beginsel het vergaderrecht heeft. Het bestuur van de StAK fungeert als het ware als een buffer tussen de certificaathouders en de vennootschap.

De overeenkomst tussen beide opties is dat u bewerkstelligt dat familieleden wel dividend uitgekeerd krijgen, maar geen zeggenschap kunnen uitoefenen in de vennootschap. Dit leidt tevens tot een slagvaardiger bestuur en snellere besluitvorming, aangezien het bestuur met minder partijen ruggespraak hoeft te houden.

Prioriteitsaandelen

Verder is het nog mogelijk om aan bepaalde aandelen bijzondere zeggenschapsrechten toe te kennen. Dit zijn prioriteitsaandelen. In de statuten kan bepaald worden dat de vergadering van prioriteitsaandeelhouders (ook wel: de prioriteit) het recht heeft om een bindende voordracht te doen voor de benoeming van bestuurders en/of commissarissen. De AV kan hieraan echter het bindende karakter ontnemen, mits het besluit met een verzwaarde meerderheid wordt genomen. De prioriteit kan ook de bevoegdheid toekomen om bepaalde besluiten te blokkeren, om zo te voorkomen dat de vennootschap wordt ontbonden of dat delen van het bedrijf worden verkocht. De prioriteit kan ook andere bevoegdheden toebedeeld krijgen, zo lang zij niet dwingendrechtelijk toekomen aan bepaalde organen van de vennootschap. Zo kan alleen de AV een besluit tot goedkeuring van de statuten nemen. Prioriteitsaandelen hebben overigens dezelfde financiële rechten als andere aandelen.

Met prioriteitsaandelen kunt u bewerkstelligen dat u in eigen hand houdt wie in het bestuur en de raad van commissarissen komen, mits minstens een derde van de stemmen in bevriende handen is.

Bij de overweging van bovenstaande opties is het goed om in gedachten te houden dat u de wet kunt gebruiken om uw wensen vorm te geven; zij is een instrument en geen doel op zichzelf. De belangrijkste vraag is uiteindelijk wat het beste past bij uw situatie. Jeroen van Wassenaer van ons kantoor kan u helpen bij het beantwoorden van die vraag en met het vormgeven van uw wensen.

Een vorig blog vermeldde al de mogelijkheid om eigendom en zeggenschap in een vennootschap (BV of NV) van elkaar te scheiden met behulp van certificering van aandelen. Dit blog gaat dieper in op de diverse soorten van aandelen die u kunt inzetten wanneer u wilt dat de kinderen wel dividend uitgekeerd krijgen, maar geen zeggenschap in de vennootschap hebben, of omgekeerd. In het bijzonder worden de verschillen tussen certificering van aandelen en stemrechtloze aandelen behandeld. Daarnaast komt de mogelijkheid aan bod om prioriteitsaandelen uit te geven. Bij de keuze tussen deze mogelijkheden staat uiteindelijk de vraag “wat wil ik nou precies bereiken?” centraal.

Certificaten van aandelen

Zoals gezegd is het met behulp van certificering van aandelen mogelijk om eigendom en zeggenschap in een vennootschap van elkaar te scheiden. Bij certificering worden de aandelen overgedragen aan een administratiekantoor dat vervolgens rechthebbende van de aandelen is. Het administratiekantoor is doorgaans een stichting. De stichting administratiekantoor (StAK) geeft vervolgens certificaten van die aandelen uit aan de belanghebbenden. In het geval van een familiebedrijf kunnen dat de kinderen zijn. De houders van die certificaten hebben vervolgens recht op dividend. In de statuten of administratievoorwaarden kan hun het vergaderrecht worden toegekend. Dit houdt in dat zij de AV mogen bijwonen en daar het woord mogen voeren. Het administratiekantoor is echter degene die het aan het aandeel verbonden stemrecht uitoefent. Het zal daarbij de financiële belangen van de certificaathouders moeten behartigen.

Stemrechtloze aandelen

Een soortgelijk resultaat kan behaald worden met stemrechtloze aandelen. Normaliter is aan één aandeel één stem in de AV verbonden. De houders van stemrechtloze aandelen zullen in de AV echter geen stemrecht kunnen uitoefenen, net als de houders van certificaten van aandelen. Wel behouden zij aanspraak op dividenduitkering en komt hun het vergaderrecht toe.

Verschillen tussen certificering en stemrechtloze aandelen

Wat is nou precies het verschil tussen certificering van aandelen en stemrechtloze aandelen? Bij beide opties worden immers eigendom en zeggenschap in een vennootschap van elkaar gescheiden.

Een belangrijk verschil is dat bij stemrechtloze aandelen de aandeelhouders zelf rechthebbende blijven van de aandelen. Deze worden immers niet overgedragen aan een administratiekantoor. Hierbij bestaat het risico dat de aandelen in vreemde handen terechtkomen, al kan dit probleem ondervangen worden met behulp van een blokkeringsregeling.

Daarnaast kunnen de houders van stemrechtloze aandelen, anders dan certificaathouders, niet worden uitgesloten van het vergaderrecht. Verder is voor de uitgifte van stemrechtloze aandelen enkel een statutenwijziging vereist. Daar staat tegenover dat voor de certificering van aandelen een administratiekantoor nodig is, hetgeen kosten en veel rompslomp met zich meebrengt.

Indien u uw kinderen, of andere belanghebbenden, een grotere betrokkenheid bij de onderneming wilt laten hebben, ligt het meer voor de hand om te kiezen voor stemrechtloze aandelen, aangezien hun dan sowieso het vergaderrecht toekomt. Zij mogen dan, zoals gezegd, verschijnen in de AV en daar het woord voeren. Indien u hen meer op afstand wilt houden, kunt u kiezen voor de certificering van aandelen met een StAK, aangezien dan het bestuur van de StAK in beginsel het vergaderrecht heeft. Het bestuur van de StAK fungeert als het ware als een buffer tussen de certificaathouders en de vennootschap.

De overeenkomst tussen beide opties is dat u bewerkstelligt dat familieleden wel dividend uitgekeerd krijgen, maar geen zeggenschap kunnen uitoefenen in de vennootschap. Dit leidt tevens tot een slagvaardiger bestuur en snellere besluitvorming, aangezien het bestuur met minder partijen ruggespraak hoeft te houden.

Prioriteitsaandelen

Verder is het nog mogelijk om aan bepaalde aandelen bijzondere zeggenschapsrechten toe te kennen. Dit zijn prioriteitsaandelen. In de statuten kan bepaald worden dat de vergadering van prioriteitsaandeelhouders (ook wel: de prioriteit) het recht heeft om een bindende voordracht te doen voor de benoeming van bestuurders en/of commissarissen. De AV kan hieraan echter het bindende karakter ontnemen, mits het besluit met een verzwaarde meerderheid wordt genomen. De prioriteit kan ook de bevoegdheid toekomen om bepaalde besluiten te blokkeren, om zo te voorkomen dat de vennootschap wordt ontbonden of dat delen van het bedrijf worden verkocht. De prioriteit kan ook andere bevoegdheden toebedeeld krijgen, zo lang zij niet dwingendrechtelijk toekomen aan bepaalde organen van de vennootschap. Zo kan alleen de AV een besluit tot goedkeuring van de statuten nemen. Prioriteitsaandelen hebben overigens dezelfde financiële rechten als andere aandelen.

Met prioriteitsaandelen kunt u bewerkstelligen dat u in eigen hand houdt wie in het bestuur en de raad van commissarissen komen, mits minstens een derde van de stemmen in bevriende handen is.

Bij de overweging van bovenstaande opties is het goed om in gedachten te houden dat u de wet kunt gebruiken om uw wensen vorm te geven; zij is een instrument en geen doel op zichzelf. De belangrijkste vraag is uiteindelijk wat het beste past bij uw situatie. Jeroen van Wassenaer van ons kantoor kan u helpen bij het beantwoorden van die vraag en met het vormgeven van uw wensen.