Ondernemingskamer

De Ondernemingskamer is een bijzondere kamer van het Gerechtshof Amsterdam. Zij is als enige bevoegd om te oordelen in enquêteprocedures.

Het enquêterecht is een bijzondere juridische procedure die een diepgravend onderzoek in een vennootschap behelst. De enquêteverzoeken worden behandeld door de Ondernemingskamer. Zij kijkt of er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan een juist beleid of een juiste gang van zaken (art. 2:350 BW). Dit ziet doorgaans op gedragingen van (een lid van) het bestuur, maar kan ook zien op het beleid van de algemene vergadering of de raad van commissarissen. De meeste enquêteverzoeken worden ingesteld door aandeelhouders.

Wanneer het verzoek tot enquête wordt toegewezen, wordt een onderzoeker benoemd. Hij keert vervolgens de vennootschap binnenstebuiten en schrijft aan de hand van zijn bevindingen een verslag. Dat verslag gebruikt de Ondernemingskamer om vast te stellen of sprake is van wanbeleid. Zo ja, dan kan de Ondernemingskamer een voorziening treffen, waaronder schorsing of ontslag van een of meer bestuurders of commissarissen, de vernietiging van een besluit, of zelfs de ontbinding van de rechtspersoon.

Dit blog biedt meer informatie over dit onderwerp. Verder kunt u met vragen contact opnemen met Jeroen van Wassenaer van ons kantoor.