Governance

Onder Governance (letterlijk: bestuur) verstaan we de regels binnen met name bedrijven en  families,

Onder corporate governance verstaan we een correcte en evenwichtige bestuursstructuur binnen een vennootschap. Voor grote ondernemingen is er een verplicht gestelde code waaraan de omgang binnen de verschillende bestuursorganen moet voldoen. Voor kleinere bedrijven geldt deze code veelal als (niet wettelijk verplichte) leidraad. De code geldt ook als richtlijn voor hoe te handelen bij ethische dilemma’s die zich bij de bovengenoemde omgang voor kunnen doen.

Onder family governance verstaan we het stelsel van afspraken binnen de familie over het familiebezit (zoals het familiebedrijf). Die afspraken vinden hun weerslag in een correcte en evenwichtige bestuursstructuur tussen de vennootschap en haar aandeelhouders. Deze worden vaak vastgelegd in een zogenaamd familiecharter of familiestatuut. Niet zelden wordt een familieraad gekozen die namens de familie stem uitbrengt in de aandeelhoudersvergadering van het bedrijf. Ook de afspraken over het benoemen en ontslaan van de leden van een dergelijke familieraad behoren tot dit stelsel.

Met vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Jeroen van Wassenaer van ons kantoor. Hij is als lid van de Klankbordgroep Dilemma’s verbonden aan Good Governance.nu.