Bestuurdersaansprakelijkheid

Wanneer zijn bestuurders aansprakelijk voor handelingen die zij als bestuurder van de rechtspersoon verrichten?

Allereerst kan sprake zijn van onbehoorlijk bestuur. De bestuurder moet dan ernstig verwijtbaar gehandeld hebben- denk daarbij aan het aanwenden van het vermogen van de rechtspersoon voor privédoeleinden, of fraude. In principe kan alleen de rechtspersoon zelf een vordering op grond hiervan instellen. Ook is het mogelijk dat het tekort bij een faillissement wordt verhaald op bestuurders. Dit kan alleen gebeuren indien sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur dat tot het faillissement heeft geleid. Daarnaast zijn bestuurders aansprakelijk voor sommige premie- en belastingschulden. Hierbij moet aannemelijk zijn dat het niet-betalen te wijten is aan het onbehoorlijk bestuur.

Bedenk goed: Voor behoorlijke taakvervulling van de bestuurstaak zijn de bestuurders als collectief verantwoordelijk. In beginsel is ieder van hen in het geval van onbehoorlijk bestuur dan ook hoofdelijk aansprakelijk.

Derden kunnen een bestuurder aansprakelijk stellen via de route van de onrechtmatige daad. In dat geval moet de bestuurder de door zijn onrechtmatig handelen veroorzaakte schade vergoeden. Van onrechtmatig handelen is bijvoorbeeld sprake als hij namens de rechtspersoon een verplichting aangaat terwijl hij wist of moest weten dat de rechtspersoon daar niet binnen redelijke termijn aan zou kunnen voldoen. De verantwoordelijkheid rust hier meestal op het individu en niet op het bestuur als geheel.

 

Jeroen van Wassenaer van Loyal heeft brede kennis op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en helpt u hier graag mee verder. Zie dit blog voor meer informatie over aansprakelijkheid.